Nabízíme

 Volné byty - aktuální nabídka



Byty 2 + 1 (1)


     Kontaktní osoba : Erika Václavíková,    556 205 433    737 384 279,   e-mail :   erika.vaclavikova@sbd-vitkovice.cz

 Lokalita  Požadavek  Popis  Kontakt
J. Matuška 34/7
Ostrava - Dubina
Přidělení bude družstvo realizovat předem známému zájemci nejméně za 625.000,-- Kč, za předpokladu úhrady nabídky na účet SBD Vítkovice.

Nabídka je platná od 15.11.2018, do 30.11.2018 (11:30)
č.bytu 7
3. podlaží
43,48 m2
556 205 433


ZÁSADY A PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Přidělování vyklizených družstevních bytů

1. Byty přiděluje na základě výběrového řízení vybranému žadateli o bytovou jednotku představenstvo družstva.

2. Nabídky v rámci výběrového řízení se odevzdávají nejpozději ve stanoveném termínu na podatelnu družstva a to ve formě vyplněné žádosti – předepsaný formulář je ke stažení na stránkách družstva v sekci „Nabídka bytů“. Nabídka se odevzdává v jednom vyhotovení v zalepené obálce s označením – „Neotevírat – výběrové řízení byt“.

3. Přílohou žádosti o byt z nabídky SBD Vítkovice je kopie dokladu žadatele o zaplacení poplatku ve výši 1 000,- Kč. Po ukončení výběrového řízení a rozhodnutí o přidělení bytové jednotky jinému zájemci, bude neúspěšným žadatelům uhrazený poplatek vrácen zpět na pokladně družstva na základě předloženého dokladu (originálu) o úhradě.

4. Představenstvo družstva si vyhrazuje právo, že byt nemusí být přidělen žadateli, který podal nejvyšší cenovou nabídku. Představenstvo družstva nemusí přidělit bytovou jednotku v prvním kole výběrového řízení, může vyhlásit další kolo výběrového řízení.

5. Všichni žadatelé o bytovou jednotku budou s výsledky výběrového řízení obeznámeni do 14 dnů od zasedání představenstva emailovou formou, případně telefonicky.

6. Nabyvatel, kterému bude bytová jednotka přidělena, se zavazuje uzavřít s družstvem „smlouvu o finančním vypořádání přidělení bytu“, na základě které je povinen nabídnutou cenu uhradit v plné výši, část úplaty (základní členský vklad, zaplacený pořizovací další členský vklad) za přidělení se stává dnem přidělení bytu součástí družstevního podílu, který představuje majetková práva člena plynoucí z členství v družstvu a která může být předmětem případného majetkového vypořádání ve smyslu Stanov SBD Vítkovice. Po připsání částky na účet Stavebního bytového družstva Vítkovice, bude neprodleně s nabyvatelem uzavřená „nájemní smlouva“ k přidělenému družstevnímu bytu.


Bližší informace podá a prohlídky bytů zajišťuje právní odd. SBD Vítkovice, p. Václavíková, tel. kontakt: 556 205 433, mobil: 737 384 279