Potřebuji vyřídit

   Převod družstevního podílu


Převody družstevního podílu řeší zákon 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a Stanovy Stavebního bytového družstva Vítkovice.

Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která splňuje podmínky pro vznik členství v družstvu dle stanov družstva.

Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy.

Podle ustanovení § 736 odst. 2 zákona o obchodních korporacích převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami.

Převodce družstevního podílu ručí za všechny dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny.

Převod družstevního podílu vyřizuje referát pro bytové a členské záležitosti družstva Přemyslovců 55/7 v O.-Mar. Horách, v úřední dny pondělí a čtvrtek.

Převod můžete oznámit předem telefonicky nebo emailem. Nový nájemce družstevního bytu musí vyplnit a zaslat dotazník nového člena družstva.

Smlouvu o převodu družstevního podílu družstvo z důvodu právní jistoty akceptuje pouze s ověřenými podpisy obou stran.

Pokud nemáte smlouvu vlastní, na členském oddělení Vám vyhotoví smlouvu na formuláři družstva.


K převodu družstevního podílu dále doložíte:

1. Předávací protokol - ke stažení zde.  PDF

2. V případě plateb nájmu prostřednictvím SIPO – doklad o zaplaceném nájmu aktuálního měsíce, platíte-li SIPO převodem z účtu - výpis z účtu k nahlédnutí nebo potvrzení pošty o provedené platbě, platíte-li SIPO na poště – složenka pošty s razítkem. Případná dlužná částka nájmu může být zaplacena v den převodu v hotovosti v pokladně družstva.

3. Poplatek za úkon převod družstevního podílu a zápisné jsou zpoplatněny dle platného sazebníku poplatků: na přímého příbuzného 1.000 Kč, na ostatní příbuzné, druha - družku 5.000 Kč, na cizího 8.000 Kč, zápisné 200 Kč.

Od 1.8.2018 se při převodu družstevního podílu ruší přejímky bytu za účasti bytového technika družstva.

Ke smlouvě o převodu družstevního podílu bude doložen oběma stranami podepsaný Předávací protokol.

Provedení kontroly technického stavu jednotky při změně uživatelských nebo vlastnických práv na vlastní žádost je zpoplatněno dle platného sazebníku poplatkem 500 Kč.

Nájemní smlouva, příp. smlouva o převodu dr. podílu, podepsaná statutárním zástupcem družstva bude připravena k vyzvednutí do 10 kalendářních dnů od předložení – podpisu smlouvy o převodu. Při vyzvednutí je třeba předložit platný OP k ověření totožnosti.


Více informací:

bytové a členské záležitosti - Hrabůvka, ZábřehJana Raždíková556 205 440jana.razdikova@sbd-vitkovice.cz
mobil606 720 992
bytové a členské záležitosti - DubinaIvana Stankušová556 205 441ivana.stankusova@sbd-vitkovice.cz
mobil723 935 748
bytové a členské záležitosti - Ostrava, PorubaIveta Mohylová556 205 442iveta.mohylova@sbd-vitkovice.cz
mobil602 721 926