Potřebuji vyřídit

   Převod družstevního podílu


Převody družstevního podílu řeší zákon 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a Stanovy Stavebního bytového družstva Vítkovice.

Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která splňuje podmínky pro vznik členství v družstvu dle stanov družstva.

Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy.

Podle ustanovení § 736 odst. 2 zákona o obchodních korporacích převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami.

Převodce družstevního podílu ručí za všechny dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny.

Převod družstevního podílu vyřizuje referát pro bytové a členské záležitosti družstva Přemyslovců 55/7 v O.-Mar. Horách, v úřední dny pondělí a čtvrtek.

Převod můžete oznámit předem telefonicky nebo emailem. Nový nájemce družstevního bytu musí vyplnit a zaslat dotazník nového člena družstva.

Smlouvu o převodu družstevního podílu družstvo z důvodu právní jistoty akceptuje pouze s ověřenými podpisy obou stran.

Pokud nemáte smlouvu vlastní, na členském oddělení Vám vyhotoví smlouvu na formuláři družstva.


K převodu družstevního podílu dále doložíte:

1. Předávací protokol – ke stažení zde,

2. V případě plateb nájmu prostřednictvím SIPO – doklad o zaplaceném nájmu aktuálního měsíce, platíte-li SIPO převodem z účtu - výpis z účtu k nahlédnutí nebo potvrzení pošty o provedené platbě, platíte-li SIPO na poště – složenka pošty s razítkem. Případná dlužná částka nájmu může být zaplacena v den převodu v hotovosti v pokladně družstva.

3. Poplatek za úkon převod družstevního podílu a zápisné jsou zpoplatněny dle platného sazebníku poplatků: na přímého příbuzného 1.000 Kč, na ostatní příbuzné, druha - družku 5.000 Kč, na cizího 8.000 Kč, zápisné 200 Kč.

Od 1.8.2018 se při převodu družstevního podílu ruší přejímky bytu za účasti bytového technika družstva. Ke smlouvě o převodu družstevního podílu bude doložen oběma stranami podepsaný předávací protokol – ke stažení zde.

Provedení kontroly technického stavu jednotky při změně uživatelských nebo vlastnických práv na vlastní žádost je zpoplatněno dle platného sazebníku poplatkem 500 Kč.

Nájemní smlouva, příp. smlouva o převodu dr. podílu, podepsaná statutárním zástupcem družstva bude připravena k vyzvednutí do 10 kalendářních dnů od předložení – podpisu smlouvy o převodu. Při vyzvednutí je třeba předložit platný OP k ověření totožnosti.


Více informací:

bytové a členské záležitosti - HrabůvkaJana Raždíková556 205 440jana.razdikova@sbd-vitkovice.cz
mobil606 720 992
bytové a členské záležitosti - DubinaIvana Stankušová556 205 441ivana.stankusova@sbd-vitkovice.cz
mobil723 935 748
bytové a členské záležitosti - Zábřeh, DubinaIng. Pavla Šamajová556 205 443pavla.samajova@sbd-vitkovice.cz
mobil723 935 748
bytové a členské záležitosti - Ostrava, PorubaIveta Mohylová556 205 442iveta.mohylova@sbd-vitkovice.cz
mobil602 721 926