Převod družstevního podílu

Převody družstevního podílu řeší zákon 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a Stanovy Stavebního bytového družstva Vítkovice.

Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která splňuje podmínky pro vznik členství v družstvu dle stanov družstva.

Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy.

Podle ustanovení § 736 odst. 2 zákona o obchodních korporacích převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami.

Převodce družstevního podílu ručí za všechny dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny.

Převod družstevního podílu vyřizuje referát pro bytové a členské záležitosti družstva Přemyslovců 55/7 v Ostravě – Mariánských Horách, kdy návštěva je možná POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ (telefonicky, či emailem), nebo po REZERVACI v rezervačním systému, dostupného ze záložky Rezervace.

Nový nájemce družstevního bytu musí vyplnit a zaslat Přihláška – dotazník nového člena družstva ke stažení zde.

Smlouvu o převodu družstevního podílu družstvo z důvodu právní jistoty akceptuje pouze s ověřenými podpisy obou stran.

Pokud nemáte smlouvu vlastní, na členském oddělení Vám vyhotoví smlouvu na formuláři družstva.

K převodu družstevního podílu dále doložíte:

1. Předávací protokol ke stažení zde.

2. V případě plateb nájmu prostřednictvím SIPO – doklad o zaplaceném nájmu aktuálního měsíce, platíte-li SIPO převodem z účtu – výpis z účtu k nahlédnutí nebo potvrzení pošty o provedené platbě, platíte-li SIPO na poště – složenka pošty s razítkem. Případná dlužná částka nájmu musí být ke dni převodu doplacena převodem na účet družstva.

3. Poplatek za úkon převod družstevního podílu a zápisné jsou zpoplatněny dle platného sazebníku poplatků: na přímého příbuzného 2.000 Kč, na ostatní příbuzné, druha – družku 5.000 Kč, na cizího 9.000 Kč, zápisné 200 Kč, splatný ke dni převodu družstevního podílu převodem na účet družstva. Platba v hotovosti není možná.

Od 1.8.2018 se při převodu družstevního podílu ruší přejímky bytu za účasti bytového technika družstva.

Provedení kontroly technického stavu jednotky při změně uživatelských nebo vlastnických práv na vlastní žádost je zpoplatněno dle platného sazebníku poplatkem 500 Kč.

Nájemní smlouva, podepsaná statutárním zástupcem družstva bude připravena k vyzvednutí do 10 kalendářních dnů od předložení smlouvy o převodu. Při vyzvednutí je třeba předložit platný OP k ověření totožnosti.

Více informací

bytové a členské záležitosti – Hrabůvka, Zábřeh Jana Raždíková

tel: 556 205 440

mob: 606 720 992

jana.razdikova@sbd-vitkovice.cz
bytové a členské záležitosti – Dubina Ivana Stankušová

tel: 556 205 441

mob: 723 935 748

ivana.stankusova@sbd-vitkovice.cz
bytové a členské záležitosti – Ostrava, Poruba Iveta Mohylová

tel: 556 205 442

mob: 602 721 926

iveta.mohylova@sbd-vitkovice.cz