Informace pro klienty SBD Vítkovice

Vítáme vás na stránce určené klientům SBD Vítkovice. Na stránce najdete většinu informaci, které potřebujete pro vás a pro efektivní správu vašeho bytového domu. Pokud zde některé informace nenajdete nebo s námi budete chtít jednat osobně jsme vám k dispozici, ale zarezervujte si prosím termín schůzky předem. Využijte k tomu jednoduchý REZERVAČNÍ SYSTÉM, kde si můžete sami vybrat termín a čas, který vám bude vyhovovat, nebo si sjednejte schůzku telefonicky případně e-mailem. Veškeré kontakty na pracovníky družstva naleznete v záložce Kontakty.

Hledáte informace? Vyzkoušejte našeho AI Chatbota

Potřebuji vyřešit

Převod družstevního podílu                       

Podnájem družstevního bytu                     

Změna počtu osob                                     

Ohlášení stavební úpravy                         

Převod do osobního vlastnictví                 

Pronájem bytu v osobním vlastnictví       

Změna vlastníka ve správě družstva       

Řešení pojistné události                             

Buďte v obraze s aplikací eDomovník

V aplikaci eDomovník najdete vývěsku s nejaktuálnějšími dokumenty jako předpis nájmu, stav pohledávek, vyúčtování služeb, stav fondu oprav a celou řadu dalších zajímavých informací k vaší bytové jednotce i bytovému domu. Do eDomovníka se můžete přihlásit prostřednictvím odkazu v hlavním menu nebo prostě klikněte sem. Práce s eDomovníkem je snadná a k dispozici máte i jednoduchý manuál.

Hlášení poruch a havárií

pondělí – pátek 6.00 – 15.00

SBD Vítkovice
Rozvody vody, odpadů, topení Michal Drábek  +420 602 750 072
Elektro, výtahy Ing. Vladimír Buchar +420 723 233 658

 

Havarijní služba

pondělí – pátek 15.00 – 6.00, sobota, neděle (nepřetržitě)

Hrabůvka, Ostrava, Poruba, Zábřeh Firma Vodař s.r.o. +420 602 759 356
  +420 602 785 533
Dubina Firma Jan Kovář +420 601 538 000
Poruchová služba Veolia +420 800 800 860
Poruchová služba ČEZ +420 800 850 860
Poruchová služba OVAK +420 800 202 700
Ostatní telefoní čísla najdete v kontaktech

 

Hlášení poruch a havarií

Pondělí – pátek 6:00 – 15:00

Rozvody vody, odpadů a topení
Michal Drábek +420 602 750 072

Elektro a výtahy
Ing. Vladimír Buchar +420 723 233 658

Havarijní služba

Hrabůvka, Ostrava, Poruba, Zábřeh
pondělí – patek 15:00 – 6:00
sobota – neděle nepřetržitě
Firma Vodař s.r.o. +420 602 759 356
+420 602 785 533

Dubina
pondělí – patek 15:00 – 6:00
sobota – neděle nepřetržitě
Firma Jan Kovář +420 601 538 000

 Poruchová služba Veolia
+420 800 800 860

Poruchová služba ČEZ
+420 800 850 860

Poruchová Služba OVAK
+420 800 202 700

Ostatní telefoní čísla naleznete v sekci kontaktky

Poradna – nejčastější dotazy

Potřebujete získat nějakou informaci? V naší poradně najdete odpovědi na dotazy, které klienti často řeší. Pokud zde potřebné informace přece jen nenajdete nebo s námi budete chtít jednat osobně, dohodnete prosím schůzku předem prostřednictvím REZERVAČNÍHO SYSTÉMU, kde si můžete sami vybrat termín a čas, který vám bude vyhovovat. Schůzku je možné dohodnout také telefonicky, případně e-mailem. Veškeré kontakty na pracovníky družstva naleznete v záložce Kontakty.

Co je možné hradit z fondu oprav?

Pro informace o možností financování oprav klikněte zde.

Co je potřeba vyřídit po rozvodu manželství?

V tomto případě předloží písemnou dohodu ten z bývalých manželů (s ověřenými podpisy), kdo zůstane po rozvodu výlučným členem družstva a nájemcem bytu. Dále předloží pravomocný rozsudek o rozvodu, kterým dohoda nabývá účinnosti. Dohodu o členství v družstvu a nájmu bytu po rozvodu lze podepsat na formuláři družstva. Tyto záležitosti se vyřizují na referátu bytových a členských záležitostí za osobní účasti.

Jaké změny musím hlásit neprodleně?

Nájemce/vlastník bytu je povinen oznamovat a doložit družstvu/správci každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů/v evidenci správce bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala.

Jak vyřeším na družstvu podnájem?

Přenechat do podnájmu družstevní byt (garáž), lze jen na základě písemného souhlasu družstva. Porušením této povinnosti se nájemce dopouští porušení zákona a stanov, které může být v konečném důsledku i důvodem k vyloučení z družstva. O souhlas s podnájmem  požádáte prostřednictvím formuláře družstva (klikněte zde) na referátu bytových a členských záležitostí.

Může si podnájemce v bytě zřídit trvalý pobyt?

Může. Údaj o trvalém pobytu je pouze evidenční údaj. Nezakládá právní nárok na byt.

Zdědil jsem byt, jak to vyřídím na družstvu?

Změna se týká všech nájemců a vlastníků bytů, garáží, garážových stání. Při tomto úkonu je nutné, aby se na referát bytových a členských záležitostí osobně dostavil dědic a předložil pravomocné Usnesení o dědictví k dané jednotce nebo Vyrozumění katastru nemovitostí o provedeném vkladu.

Jsem nový vlastník, musím to nahlásit na družstvu?

Ano, změna se týká všech vlastníků bytů, garáží, garážových stání. Při tomto úkonu je nutné, aby se na referát bytových a členských záležitostí osobně dostavil nový vlastník a předložil Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí k dané jednotce.

 

Mohu se nechat zastoupit na členské schůzi samosprávy?
Zastupitelnost je možná na základě plné moci.
Plná moc pro zastupování člena družstva na členské schůzi samosprávy (klikněte zde) nemusí být ověřená a přikládá se k presenční listině.
Jak se dozvím, že na domě proběhne členská schůze?

Výbor samosprávy vyhotoví pozvánku a vyvěsí ji v domě nejméně 8 dnů před konáním členské schůze. Pokud má dům více vchodů, vyvěsí ji ve všech vchodech. Dle Stanov musí výbor samosprávy svolat členskou schůzi nejméně jedenkrát za rok a informovat členy o hospodaření (tvorba, čerpání, zůstatek a hospodářský výsledek předchozího roku) jejich domu.

 

Schůze není v uvedenou dobu usnášeníschopná, může proběhnout hned náhradní?

Není-li v hodinu uvedenou pro konání členské schůze samosprávy přítomna nadpoloviční většina jejich členů, může se schůze konat o čtvrt hodiny později za přítomnosti 10 % všech členů samosprávy, avšak nejméně pěti členů. Může však jednat a rozhodovat pouze o těch záležitostech, které byly uvedeny na pořadu jednání.

Nevyužije-li svolavatel tento postup, je povinen svolat náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze musí být svolána stejným způsobem jako původní členská schůze, a to samostatnou pozvánkou označenou jako „náhradní členská schůze“, se stejným programem jednání a stejnou lhůtou uvedenou na pozvánkách. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomno alespoň 10 % všech členů samosprávy, avšak nejméně pět členů.

 

Jaké jsou náležitosti pozvánky na členskou schůzi?

Na pozvánce musí být uvedena firma a sídlo družstva, datum, místo a čas konání členské schůze, označení, zda se jedná o řádnou či náhradní členskou schůzi a program jednání v bodech.

 

Jaký je postup, když jsem neuhradil nájemné?

Pokud nájemce neuhradí měsíční nájemné ve lhůtě splatnosti, dostává se do prodlení. Řeší se po dohodě splátkami, a pokud dluh trvá více, jak 3 měsíce obdrží uživatel upomínku s termínem k doplacení. Pokud nebude uhrazeno zašle družstvo předžalobní výzvu, která bude podkladem pro vymáhání soudní cestou. V každém případě se postupuje dle stanov SV nebo družstva a zákonných norem. V případě SV doporučuji dluhy řádně tímto způsobem ošetřovat, aby nedošlo k promlčení. Rovněž v současné době lze hlídat insolvenční řízení, kam lze pohledávky přihlašovat.

Co je třeba uhradit před převodem bytu do osobního vlastnictví?

Doplatit zůstatek investičního úvěru na výstavbu bytového domu – splátky úvěru se bance hradí 2 x ročně a to k 30. 6. a 31. 12. Termín platby pro uživatele je do 30. 4., případně do 31. 10.

Doplatit zůstatek úvěru na revitalizaci bytového domu.

Závazky z titulu užívání bytu – nájemné, vyúčtování služeb apod.

Lze provést mimořádnou splátku úvěru z banky či zápůjčky z prostředků družstva?

Mimořádnou splátku úvěru z banky či zápůjčky z prostředků družstva lze provádět pouze ve dvou termínech, a to tak, že zůstatek k 30. 6. roku dle splátkového kalendáře musí být na účtu SBD Vítkovice připsán nejpozději do 30. 4. roku a zůstatek k 31. 12. roku dle splátkového kalendáře nejpozději do 31. 10. roku.

Oddělení všeobecné účtárny Vám na vyžádání sdělí přesnou částku k úhradě včetně variabilního a specifického symbolu na základě osobního jednání či písemného požadavku.

V případě převodu členských práv a povinností člena družstva, přechází závazek úvěru či zápůjčky na revitalizaci na nového nájemce. Mimořádná splátka úvěru není nutná, pokud se při převodu družstevního podílu nedohodne jinak.

Jak postupovat při vzniku pojistné události?

Je třeba kontaktovat příslušného bytového technika správy družstva a předat mu potřebné dokumenty (fotografie, zápis od policie aj.), který následně pojistnou událost s pojišťovnou vyřídí.

Kde lze zjistit podrobné údaje k jednotlivým druhům pojištění?
Podrobnější informace jsou k nahlédnutí v sekci – „Potřebuji vyřešit – Řešení pojistné události“
Lze v případě vzniku dluhu vůči družstvu požádat o splátkový kalendář?

Ano, lze, a to písemnou formou, kdy je třeba uvést přesnou identifikaci bytu, důvody vzniku dluhu, navrhnout reálnou výši měsíční splátky a především aktuální kontaktní údaje (adresa, tel. číslo, e-mail).

Každá žádost je posuzována individuálně a vypracování dohody o splátkách je zpoplatněno částkou 1000 Kč.

Byt jsem nabyl/a před manželstvím, může být společným členem družstva i manžel/ka?

Ano, na základě Notářského zápisu o rozšíření společného jmění manželů o předmětný družstevní podíl. Dokument je třeba doručit družstvu osobně, vyřizují oba manželé na odd. bytových a členských záležitostí.

Byt jsem nabyl-a/nabývám za manželství, mohu být výlučným členem družstva?

Ano, na základě Notářského zápisu o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů či darovací smlouvy – bezúplatného převodu družstevního podílu. Předkládá oprávněný člen – nabyvatel osobně na odd. bytových a členských záležitostí.

Chci si dohodnout osobní schůzku

Termín osobní schůzky si vyberte a zarezervujte prostřednictvím rezervačního systému. Je to jednoduché! V rezervačním formuláři vyberete z nabídky téma, které potřebujete řešit a v dalším kroku si vyberete datum a čas, který vám nejlépe vyhovuje. Potvrzení schůzky vám přijde na váš e-mail a je hotovo. Díky rezervaci budete mít jistotu, že nebudete čekat a že se vám bude věnovat kolega s kompetencemi pro řešení vašeho konkrétního požadavku. Pokud vám rezervační systém nevyhovuje, objednejte se e-mailem nebo telefonicky.

Chci si vybrat termín schůzky     

Napište řediteli SBD Vítkovice

Pokud se nám něco nepovedlo nebo naopak povedlo, napište mi. Vzájemné pochopení nám usnadní komunikaci a pomůže vyřešit případná nedorozumění.

Jiří Revenda, ředitel družstva